ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOP-, HUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN VESTROCK
​​​​​​​Datum: 28 april 2020​​​​​​​

1. Definities

 1. VESTROCK: Stichting VESTROCK.
 2. Leverancier: de partij waarmee VESTROCK een koop- of huurovereenkomst of een overeenkomst van opdracht sluit.
 3. Koopovereenkomst: de tussen VESTROCK en de leverancier gesloten overeenkomst die inhoudt dat de leverancier tegen vergoeding aan VESTROCK een zaak in eigendom afdraagt.
 4. Huurovereenkomst: de tussen  VESTROCK en de leverancier gesloten overeenkomst die inhoudt dat de leverancier tegen vergoeding aan VESTROCK een zaak tijdelijk ter beschikking stelt.
 5. Schriftelijk: correspondentie per brief of e-mail.

2. Omvang overeenkomst en contactpersonen

 1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken of op de oorspronkelijke overeenkomst aanvullende dan wel daarvan afwijkende afspraken zijn voor VESTROCK slechts bindend indien deze door VESTROCK schriftelijk aan de leverancier zijn bevestigd.
 2. Eventuele (leverings- en betalings)voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing, tenzij dit door VESTROCK schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Mededelingen, aanwijzingen en instructies door en aan de leverancier in het kader (van de uitvoering) van de overeenkomst, zullen worden gedaan door en aan de contactpersonen van VESTROCK. VESTROCK zal tijdig een overzicht van de contactpersonen met hun bevoegdheden aan de leverancier kenbaar maken.
 4. Mededelingen en leveranties aan VESTROCK zullen slechts geacht worden te zijn gedaan indien deze gericht zijn aan de aangewezen contactpersoon.

3. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, draagt de leverancier zorg voor de levering van de zaken, en in voorkomend geval de uitvoering van de in dat kader te verrichten werkzaamheden, op de overeengekomen tijd en plaats. Alle termijnen zijn fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anderszins duidelijk is dat het niet  een fatale termijn betreft.
 2. De leverancier dient VESTROCK onverwijld schriftelijk te informeren omtrent iedere omstandigheid die een vertraging in de levering kan veroorzaken. De leverancier blijft in een dergelijk geval gehouden aan zijn verplichting tot correcte nakoming.
 3. Indien de leverancier niet tijdig op deugdelijke wijze aan zijn verplichtingen voldoet, zal VESTROCK zonder nadere ingebrekstelling gerechtigd zijn voor onmiddellijke vervanging van de te leveren zaken of diensten zorg te dragen; al de daarmee gepaard gaande extra kosten vormen voor VESTROCK een schadepost, die volledig voor rekening en risico van de leverancier komt.    
 4. Bij de af te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Deze lijst maakt, onder opgaaf van het ordernummer, melding van de afgeleverde zaak/zaken en hun aantal(len).
 5. De zaken worden alleen dan geacht geleverd te zijn, indien door VESTROCK voor ontvangst daarvan is getekend. Voor zaken die terug aan de leverancier worden geleverd, dient zijdens de leverancier voor retourontvangst te worden getekend.

4. Prijzen

 1. De leverancier brengt voor de te leveren zaken en de in dat verband te verrichten werkzaamheden, de prijzen in rekening zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Deze prijzen omvatten een volledige vergoeding voor de betreffende zaken, waaronder begrepen transportkosten, afleveringskosten, installatiekosten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Betalingscondities​​​​​​​

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal de leverancier eerst na afronding van de levering van de zaken de daarvoor verschuldigde prijs factureren. Deelfacturen zijn slechts toegestaan indien en zoals deze in de overeenkomst zijn vastgelegd.
 2. ​​​​​​​De factuur dient door de leverancier aan VESTROCK te worden gericht aan het adres Postbus 207, 4560 AE te Hulst en via e-mail naar de betreffende VESTROCK contactpersoon.
 3. ​​​​​​​VESTROCK zal de factuur betalen door overmaking van de verschuldigde prijs op het door de leverancier schriftelijk opgegeven bankrekeningnummer. Betaling vindt plaats uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de factuur op voornoemd e-mailadres of woonadres.
 4. ​​​​​​​Indien een factuur dient te worden gecorrigeerd, vangt de betalingstermijn aan op de dag van ontvangst van de gecorrigeerde factuur.
 5. ​​​​​​​In geval een situatie zich onverwacht voordoet waarbij het voor VESTROCK onmogelijk is om zijn deel van de overeenkomst na te komen door overmacht, in het bijzonder een door de overheid afgekondigde wet of maatregel die de organisatie van het festival verbiedt of bemoeilijkt is VESTROCK gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst kostenloos op te schorten dan wel de overeenkomst kostenloos te ontbinden.

6. Personeel

 1. De leverancier zal voor een correcte uitvoering van de overeenkomst voldoende en voldoende bekwaam en vaardig personeel inzetten.
 2. De leverancier zal slechts vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) inzetten, indien een daartoe strekkende geldige tewerkstellingsvergunning aanwezig is. Indien aan VESTROCK ter zake van een door de leverancier ingezette vreemdeling een boete door de arbeidsinspectie wordt opgelegd, is de leverancier gehouden de opgelegde boete aan VESTROCK te vergoeden.
 3. De leverancier zal VESTROCK vrijwaren tegen alle vorderingen van het personeel  van de leverancier jegens VESTROCK in verband met schade die dit personeel lijdt bij, tijdens of in het kader van de werkzaamheden voor VESTROCK.
 4. De leverancier zal VESTROCK vrijwaren tegen alle vorderingen van derden ten gevolge van door het personeel tijdens, bij of in het kader van de werkzaamheden veroorzaakte schade.
 5. De leverancier is gehouden zijn personeel op te dragen de door VESTROCK aangehouden - en mondeling dan wel schriftelijk kenbaar gemaakte - gedragsvoorschriften, parkeervoorschriften, beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen, gevolg te geven aan redelijke verzoeken van VESTROCK en zich ook overigens naar behoren te gedragen. Het personeel van de leverancier is verplicht om tijdens de openingstijden van het festival als zodanig herkenbaar te zijn en in dat verband bandjes te dragen.
 6. Het personeel van de leverancier zal zich tegenover VESTROCK als zodanig kunnen legitimeren en dient te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.

7. Aansprakelijkheid

 1. VESTROCK is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade door het gebruik van de aan VESTROCK geleverde zaken, onder welke schade mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade.
 2. De leverancier vrijwaart VESTROCK voor alle schadevorderingen van derden in verband met de geleverde zaken. 

8. Opschorting en ontbinding

Indien de leverancier niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst alsmede in het geval van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling, is VESTROCK gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9. Geheimhouding en privacy

 1. De leverancier verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt, en waarvan hij het vertrouwlijke karakter kent of redelijkerwijs heeft moeten vermoeden, op generlei wijze bekend te maken.
 2. De leverancier draagt er zorg voor dat zijn personeel de wettelijke bepalingen omtrent privacybescherming in acht neemt.   

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen de leverancier en VESTROCK is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 3. Alle geschillend voortvloeiend uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Middelburg, behoudens voorzover dwingende competentieregels anders bepalen. ​​​​​​​
© 2024 Vestrock — Gerealiseerd door Laveto