Diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid

Diversiteit draait om wie we zijn, inclusie om wat en hoe we doen.  Bij VESTROCK vinden we dat ons festival voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht achtergrond, beperkingen of identiteit. Dit is waarom wij ons inzetten om ons festval inclusief te maken. We willen een omgeving creëren waar mensen van alle leeftijden, culturen en capaciteiten zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijkwaardig worden behandeld. Diversiteit kan onze samenleving een stuk mooier maken en daarom willen we met het festival een platform bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbinden, ondanks of dankzij hun verschillen. Dit is ook in lijn met de Code Diversiteit en Inclusie.  

--

NAVILENS

​​​​​​​​​​​​​​Primeur: VESTROCK eerste festival in Nederland met NaviLens voor inclusieve festivalervaring

Behalve de mooiste festivallocatie van Nederland, een ijzersterk programma (met o.a. The Kooks, Oscar and the Wolf, Dinosaur Jr., De Jeugd van Tegenwoordig, Douwe Bob en Son Mieux) en een Bourgondisch aanbod van food & drinks, heeft het tweedaagse VESTROCK - dat plaatsvindt op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni op een prachtig schiereiland in de stadsgracht van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen (NL) - dit jaar ook een absolute primeur.

VESTROCK markeert een mijlpaal in het Nederlandse festivallandschap door als eerste gebruik te maken van de zogeheten NaviLens-technologie waarmee de toegankelijkheid voor bezoekers met een visuele beperking wordt vergroot. Dit initiatief versterkt de missie van VESTROCK om een inclusieve omgeving te creëren waar iedereen, ongeacht achtergrond of beperkingen, zich welkom en gewaardeerd voelt. Het festival gaat hiermee nog een stap verder door de toegankelijkheid ook te vergroten voor mensen met een visuele beperking, waardoor zij zelfstandig kunnen navigeren en genieten van het evenement dankzij deze innovatieve technologie.

NaviLens is een kleurvakjescode die bedoeld is om mensen met een visuele beperking te helpen bij het oriënteren en navigeren in onbekende omgevingen. De felgekleurde code, een tag die doet denken aan een vereenvoudigde QR-code en die al van grote afstand kan worden ingelezen door een gratis app op de smartphone, geeft dan de nodige informatie over de tag zelf (afstand, hoek) en over het te bereiken doel. Dit kan van alles zijn: van de dienstregeling van het openbaar vervoer tot de obstakels die ze moeten kennen, of fysieke beschrijvingen van de omgeving. "Bij VESTROCK vinden we dat ons festival voor iedereen een vrije en zorgeloze ervaring moet zijn," aldus de organisatie. "Met de implementatie van de NaviLens technologie zetten we een belangrijke stap in het creëren van een inclusieve festivalervaring voor bezoekers met een visuele beperking." Bezoekers met de gratis downloadbare app kunnen eenvoudig informatie opvragen en zich moeiteloos verplaatsen over het terrein, waardoor VESTROCK een inclusieve en gelijkwaardige beleving voor iedereen kan garanderen.

Het gebruik van de NaviLens is onderdeel van een groter project van VESTROCK en de Zeeuwse Festivalzomer om de toegankelijkheid van festivals in de regio te verbeteren. Naast de fysieke aanpassingen zal er ook worden ingezet op digitale en sociale toegankelijkheid, zoals het updaten van websites volgens de laatste toegankelijkheidsnormen en trainingen voor medewerkers. De primeur van VESTROCK met de NaviLens markeert een belangrijke stap in het streven naar meer inclusiviteit binnen de evenementenbranche. Door deze innovatieve technologie in te zetten, in samenwerking met PBTconsult, hoopt het festival een voorbeeld te stellen voor andere evenementen in Nederland en daarbuiten en draagt het actief bij aan het verbeteren van de festivalervaring voor iedereen. ​​​​​​​


​​​​​​​DIVERSITEIT

Diversiteit is essentieel om een breed scala aan ervaringen en perspectieven te bieden. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het podium, maar ook om diversiteit in het publiek, onze medewerkers en onze partners.  
Programma: Het programma van VESTROCK is zorgvuldig samengesteld om een breed scala aan culturele perspectieven, artistieke stijlen, genres en achtergronden te omvatten, met speciale aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen. Dit wel steeds binnen onze festivalidentiteit. Er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen op het podium, in lijn met de Keychange-norm.  Voor onze editie in 2024 komen 39% van de acts uit het buitenland.  
Publiek: Het publiek van VESTROCK is divers en het festival streeft ernaar om toegankelijk te blijven voor een breed publiek, inclusief betaalbare ticketprijzen en toegankelijkheid voor mensen met een kleiner budget. Bijna de helft van onze bezoekers komt van buiten de gemeente Hulst.
Medewerkers: We streven naar diversiteit binnen al onze personeelsniveaus, van het bestuur en het managementteam tot aan alle operationele niveaus van onze organisatie. We erkennen de uniciteit van onze medewerkers en streven naar diverse input bij besluitvorming. Binnen de organisatie van VESTROCK streven we ook naar gendergelijkheid. Op dit moment heeft het VESTROCK team een evenwichtige verdeling van 50/50 tussen mannen en vrouwen en tussen jong en oud, en we streven ernaar dit evenwicht te behouden. Ook binnen ons vrijwilligersbestand zie je een evenwichtige verdeling: gebaseerd op de aanmeldingen voor 2024, zullen er dit jaar 47% mannen en 53% vrouwen aan de slag gaan binnen VESTROCK. 
Partners: VESTROCK stimuleert een inclusieve en open werkomgeving bij samenwerkingspartners en betrekt diverse gemeenschappen, culturele organisaties, educatieve en maatschappelijke organisaties en belanghebbenden bij het festival.

Onze inspanningen op het gebied van diversiteit zullen we verder uitbreiden door nog actiever op zoek te gaan naar ondervertegenwoordigde stemmen en talenten, zowel op het podium als achter de schermen.  

Binnen het gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid is het van groot belang samen te werken, niet alleen om informatie en ervaringen uit te wisselen, maar ook om met nieuwe, innovatieve oplossingen te komen en zo evenementen en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. We zullen blijven samenwerken met diverse gemeenschappen en organisaties en gaan deze samenwerkingen ook uitbreiden.  We sluiten ons aan bij Onbeperkt Feest enYourope, waar koplopers op het gebied van toegankelijkheid uit Nederland en Europa regelmatig samenkomen en ervaring en kennis uitwisselen. We gaan de samenwerking aan met Discriminatie.nl, sectie Zeeland om te zorgen dat ons festival een inclusieve ervaring voor medewerkers en bezoekers is, vrij van discriminatie, door proactief kennis en advies te delen. We werken al samen met stichting Drempelvrij Hulst en willen deze samenwerken verintensiveren.  

Om onze bijdrage aan de cultuursector in Zeeland te versterken zijn we aangesloten bij de Zeeuwse Festivalzomer en werken samen met het Zeeuws Cultuuroverleg. We erkennen dat we een voorbeeldfunctie hebben binnen de provincie en willen deze versterken en andere evenementen laten profiteren van onze kennis. Zie hiervoor ook de paragraaf “Voorbeeldfunctie”. 


INCLUSIE
Inclusie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat onze festivalgangers, medewerkers, partners en artiesten zich gerespecteerd, veilig en welkom voelen, ongeacht hun achtergrond, identiteit of overtuigingen.  De organisatie heeft een duidelijke toewijding aan diversiteit en inclusie vastgelegd in haar missie, visie en beleidsdocumenten, en werkt aan het opbouwen van een inclusieve cultuur binnen de festivalorganisatie. 

 • Communicatie is duidelijk en inclusief, rekening houdend met diverse culturele achtergronden, talen en communicatiestijlen.  
 • We onderschrijven de Waarden voor een Nieuwe Taal en zorgen dat zowel onze interne- als externe communicatie hieraan voldoet. 
 • We hebben een vrijwilligers reglement met daarin een sectie gewijd aan diversiteit, inclusiviteit en gedragscode. Daarin wordt uitgelegd wat de vrijwilligers van de organisatie kunnen verwachtingen, maar ook wat de organisatie van vrijwilligers verwacht. Er wordt ook expliciet vermeld dat we een nultolerantie hanteren en aangegeven waar vrijwilligers terecht kunnen mocht er onverhoopt toch iets voorvallen.  
 • Naast de code Diversiteit en Inclusie onderschrijven we ook de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur die beiden bijdragen aan het verbeteren van inclusie en gelijkwaardigheid. Ook zorgen we dat iedereen binnen het festival bekend is met de gedragscode van Ik Zet de Toon en zich hier ook aan houdt. 

We beschouwen feedback van onze medewerkers, artiesten, vrijwilligers, partners en publiek als zeer belangrijke input voor het evalueren van hoe inclusie en gelijkwaardigheid door iedereen wordt ervaren. We zoeken dan ook regelmatig deze feedback door middel van enquetes, een speciaal hiervoor opgezette mailbox en door evaluatiemomenten op te zetten met verschillende partijen voor en na het festival. Dit stelt ons in staat te identificeren waar er nog ruimte voor verbetering is om zo gerichte acties op te zetten en te implementeren.  We zullen blijven investeren in trainingen en educatieve programma's om de bewustwording over inclusie te vergroten, en we zullen blijven streven naar een festivalervaring die voor iedereen toegankelijk en gastvrij is. Ook daarom gaan we de samenwerking aan met discriminatie.nl 

TOEGANKELIJKHEID  
We weten dat toegankelijkheid een heel belangrijk onderdeel is van onze missie om een inclusief festival te zijn. Toegankelijkheid strekt zich uit tot alle aspecten van het festival, van de fysieke locatie tot de digitale aanwezigheid. Daarom hebben we de afgelopen jaren verschillende acties ondernomen om te zorgen dat ons festival toegankelijk is voor mensen met verschillende capaciteiten en behoeften. We zijn er zeker nog niet, en daarom willen we de komende jaren hier verder aan werken om zo te zorgen voor een festival waar iedereen zorgeloos kan genieten van elkaar, cultuur en entertainment.  
 
We houden rekening met verschillende vormen van toegankelijkheid: 

1. Fysieke toegankelijkheid 

 • De meeste festivallocaties, waaronder podia, bars en sanitair, zijn rolstoeltoegankelijk.    
 • Er zijn speciale voorzieningen, zoals toiletten voor mensen met een beperking, aanwezig op het terrein.    
 • Een verhoogd kijkpodium aan het hoofdpodium en in de tent 
 • Er is een Kiss & Ride en dichtbij het festival terrein zijn aangepaste parkeerplaatsen 
 • Er is een bushalte op ongeveer 300 meter van het terrein 
 • Er is een informatiepunt aan het begin van het terrein 
 • Het terrein en onze faciliteiten worden geïnspecteerd op toegankelijkheid door een externe partner 
 • Door middel van QR codes kan informatie op het festival, zoals prijslijsten, ook digitaal bekeken worden 
 • Mensen die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van de aangeboden etenswaren op het terrein kunnen een verzoek indienen om eten mee te mogen nemen 

2. Sociale toegankelijkheid   

 • Met onze medewerkers proberen we een diverse en gastvrije sfeer te creëren, waarin alle bezoekers zich welkom voelen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van www.ikzetdetoon.nl 
 • Er is een informatiepunt aan de ingang 
 •  We proberen onze toegangsprijzen zo laag mogelijk te houden om het festival voor een breed publiek toegankelijk te houden. 
 •  Op de website hebben we de onderdelen “info” waar mensen informatie over het festival kunnen vinden en “contact” met informatie over hoe ze contact kunnen opnemen als er toch nog vragen zijn.  

3. Digitale toegankelijkheid  

 • De website wordt herzien met aandacht voor toegankelijkheid en moet voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
 • In al onze digitale communicatie gebruiken we de “Waarden Voor Een Nieuwe Taal“ 
 •  Afbeeldingen en video's worden voorzien van alternatieve tekst en ondertiteling 
 •  Alle festivalinformatie wordt zoveel mogelijk digital beschikbaar gesteld 

4. Financiële toegankelijkheid 

 • Kinderen onder 11 kunnen gratis van ons festival genieten   
 • Externe partners bieden de mogelijkheid te sparen voor korting op toegangskaartjes 
 • Via sponsoring worden enkele kaarten gratis aangeboden 

We weten dat we nog niet zijn waar we willen zijn, maar we zijn vastbesloten om elke dag te blijven leren en verbeteren. Binnen een periode van vijf jaar willen we ons festival zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, en dit laten zien door een certificaat toegankelijk festival te behalen. 
 
We zullen de volgende acties ondernemen: 

 1. Fysieke aanpassingen: We zullen ons terrein en de camping blijven aanpassen en verbeteren om fysieke toegankelijkheid te garanderen voor alle bezoekers. Dit jaar komt Inter ons festival evalueren op toegankelijkheid zodat we in 2025 gericht kunnen werken aan de verbetering van het terrein. Voor doven en slechthorenden gaan we toegankelijkheid verbeteren door gebruik van een muziektolk, ringleiding of ondertiteling. Voor mensen met een visuele beperking gaan we nog verder inzetten op het gebruik van QR codes. In de toekomst willen we ook de toegankelijkheid verhogen voor neurodiverse bezoekers door een ontprikkelruimte aan te bieden. Daarnaast zijn we ook bedachtzaam op bezoekers met een taalachterstand door meer pictogrammen te gebruiken op ons terrein, tekst op onze schermen te begeleiden door afbeeldingen en menukaarten bij onze barren waarop mensen hun bestelling aan kunnen wijzen beschikbaar te maken.  Ook gaan we in gesprek met onze op het terrein aanwezige partners en hen adviseren op het gebied van toegankelijkheid. 
 2. Technologische verbeteringen: We zullen blijven investeren in technologische verbeteringen om onze website en digitale communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met verschillende behoeften. We gaan onze informatie met betrekking tot toegankelijkheid uitbreiden zodat bezoekers vooraf alle informatie hebben die nodig is om hun bezoek voor te bereiden. We zullen er zorg voor dragen dat onze website aangepast is zodat deze conform WCAG 2.2 is.  
 3. Samenwerkingen: We zijn actief op zoek naar organisaties en specialisten op het gebied van toegankelijkheid om mee samen te werken om zo onze kennis en acties te verbeteren. Ook gaan we aansluiten bij netwerken binnen de evenementensector en daarbuiten die zich hard maken voor toegankelijkheid en diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, onder andere bij Onbeperkt Feest en Yourope. Door deze samenwerkingen kunnen we actief werken aan betere, innovatievere oplossingen. Ook vinden we het belangrijk wat wij leren door te geven aan andere organisaties binnen de gemeente en de provincie en gaan we onze ervaringen delen met de Zeeuwse Festivalzomer en in een volgende stap een DIG sub netwerk als onderdeel van dit samenwerkingsverband opzetten waarbij we minstens een keer per kwartaal samenkomen.  
 4. Voortdurende evaluatie: We blijven ons festival evalueren en feedback verzamelen van medewerkers, artiesten, vrijwilligers en het publiek. Deze feedback gebruiken we om voortdurende verbeteringen aan te brengen. 
 5. Opleiding en bewustwording: We gaan onze organisatie en vrijwilligers helpen een inclusieve cultuur te omarmen en diversiteit te waarderen door ze trainingen en workshops aan te bieden.  

VOORBEELDFUNCTIE
We hebben zorgvuldig geëvalueerd en gemeten hoe andere festivals het doen, en we zijn er trots op dat VESTROCK binnen de provincie als toonbeeld wordt beschouwd op het gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid. Dit heeft ons alleen maar nog meer gemotiveerd om extra hard te werken aan DIG, en onze kennis te delen met andere evenementen en festivals in de provincie. We weten dat er met name op het gebied van toegankelijkheid nog veel te innoveren valt en dat kunnen we alleen doen door actief de samenwerking en verbinding op te zoeken. Daarom is ons doel om goede praktijkvoorbeelden te delen binnen de gemeente, regio en provincie, om zo samen het aanbod aan inclusieve evenementen te vergroten. Dit zodat iedereen zich kan verbinden en niemand zich meer buitengesloten hoeft te voelen. Door lokale evenementen toegankelijker en inclusiever te maken, dragen we direct bij aan de leefbaarheid van de provincie. 
 
TER AFSLUITING
We nemen de eerder genoemde belofte en onze overtuiging dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn erg serieus. Daarom is Brechje Merckx aangesteld als coordinator Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid. Brechje heeft ruime ervaring in DIG in internationale corporates en maakt ook onderdeel uit van de organisatie. Zo is er een continue focus en kan er, waar nodig, snel bijgestuurd worden.  
Brechje: “Zodra ik een festivalterrein op stap, voel ik een enorme vrijheid die ik nergens anders vind. Die vrijheid zou een normale zaak moeten zijn voor iedereen - maakt niet uit wie je bent of wat je doet! We hebben allemaal de verantwoordelijkheid een omgeving te creëren waarin iedereen wordt gehoord en gezien en waar iedereen de kans krijgt om te schitteren. Bij DIG gaat het niet alleen om regels, maar om een echte cultuur van inclusie en gelijkheid. Laten we elke dag streven naar een toekomst waarin niemand meer hoeft te praten over inclusie en gelijkheid omdat het gewoon inherent is aan wie we zijn en wat we doen." 

Door Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid holistisch aan te pakken zoals hierboven uiteengezet zorgen we er als Vestrock voor dat iedereen in alle vrijheid van ons festival kan genieten.  

Wil je hier nog meer over weten of wil je met ons in gesprek over DIG? Neem dan contact met ons op.  

​​​​​​​Bijgewerkt tot 16 mei 2024

© 2024 Vestrock — Gerealiseerd door Laveto