Abstract Shape Links Abstract Arrow Rechts Abstract Shape Rechts

Privacyverklaring 

Laatste wijziging: 06-02-2020

Algemeen

Dit is het privacystatement van VESTROCK. VESTROCK hecht waarde aan uw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. VESTROCK gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u op www.vestrock.nl. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Wanneer is dit privacystatement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die VESTROCK verzamelt en verwerkt.

Stichting VESTROCK | Postbus 207 | 4560 AE Hulst

Indien u via VESTROCK terecht komt op een website of een applicatie van een derde, is het Privacystatement van de betreffende derde van toepassing op de verwerking van uw gegevens. VESTROCK is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites of applicaties. U wordt aangeraden het privacystatement van die derde te raadplegen.


Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens? Bij het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt VESTROCK (persoons)gegevens van haar klanten, relaties, leveranciers en van bezoekers/gebruikers van haar websites en applicaties. Op de website maakt VESTROCK bovendien gebruik van een pixel om statistieken van het webbezoek bij te houden. Hierbij worden geen persoonsgegevens bewaard.

In grote lijnen worden de volgende (categorieën van) gegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

1. Het bestellen van tickets en/of uitvoeren van diensten

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam of naam instelling van de besteller, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, bestelde producten/diensten, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst: om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren, voor boekhoudkundige doeleinden, facturering, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie. Daarnaast zouden we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden; we zullen soms per e-mail of per post contact met u opnemen voor administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld in geval van een servicebericht. De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.
 • b) om te voldoen aan administratieve, fiscale en wettelijke verplichtingen en om onze zakelijke belangen te behartigen: voor incasso, fraudescreening, veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals bij incasso, fraudescreening, veiligheid, en beveiliging, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van VESTROCK om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen, om haar website en producten te beveiligen en haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken. 
 • c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws rondom VESTROCK:  wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van VESTROCK, indien u dit op prijs stelt. De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van VESTROCK om marketingactiviteiten te ontplooien. Bij uw aankoop kunt u van de opt-out mogelijkheid gebruik maken en ook telkens daarna bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische berichtgeving van VESTROCK voor marketing doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten. 
 • d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren: Om op basis van uw aankoopgedrag en/of gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen c.q. marktonderzoek te doen. 


2. Aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, aanvragen van informatie

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt , zoals e-mailadres en gebruikersnaam.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst om uw account aan te maken en te faciliteren en/of om de door u gevraagde informatie toe te sturen. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.
 • b) om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van VESTROCK om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken. 
 • c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van VESTROCK: wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van VESTROCK, alleen indien u ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend. De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. U hebt aan VESTROCK hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld via een zogenaamde opt-in. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken. 
 • d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren Om op basis van uw gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor cookies. De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming. 

Bewaren
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement of voor zover dat nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.  

Hoe komen wij aan uw gegevens? 

We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Gegevens die u aan ons hebt verstrekt
  Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt of zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief of deelneemt aan een promotionele actie.
 2. Persoonsgegevens die wij van commerciële partners ontvangen
  VESTROCK kan informatie over u ontvangen van commercieel beschikbare bronnen, die met uw toestemming bepaalde gegevens van u aan ons mogen verstrekken. 
 3. Persoonsgegevens die wij ontvangen van de provider van uw sociale netwerk, hetgeen wel afhankelijk is van uw instellingen voor sociale netwerken
  Als u bijvoorbeeld met een social media account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijk van uw instellingen - uw social media profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van uw sociale media provider kunt u hierover meer informatie vinden, zoals het Privacy Statement van de provider en over het wijzigen van uw instellingen.

Uw rechten 

U kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die VESTROCK over u verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en (f) uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. 

 1. a.     Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

 1. b.    Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kunt u ook via uw gebruikersaccount de door u daar ingevoerde persoonsgegevens zelf wijzigen.

 1. c.     Recht op verwijdering

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

 1. d.    Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is. 

 1. e.     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 1. f.      Recht op bezwaar

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. U kunt zich voor nieuwsbrieven van VESTROCK afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink. Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden voor gebruik van uw gegevens voor directe marketing doeleinden via press@vestrock.nl. We streven ernaar binnen twee weken uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

Daarnaast kunt op elk moment een door u gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen.

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen via het aan uw account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel vragen een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Indien u vragen of klachten heeft of wilt reageren op dit Privacystatement, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via press@vestrock.nl. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

9.    Contact
Hebt u vragen over de manier waarop VESTROCK met uw gegevens omgaat kunt u contact opnemen met VESTROCK via press@vestrock.nl,

© 2022 Vestrock — Gerealiseerd door Laveto